Τομείς δράσεις του ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ είναι οι:

 • ενημέρωση και ανάδειξη καλών πρακτικών σε τομείς πράσινης – κυκλικής οικονομίας, και η σύνδεση προστασίας περιβάλλοντος και οικονομίας,
 • επεξεργασία στρατηγικών και πρακτικών για μια πράσινη μεταστροφής της οικονομίας,
 • στήριξη Δήμων που θέλουν να προωθήσουν πράσινες και κοινωνικά καινοτόμες τοπικές πολιτικές,
 • υποστήριξη του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων
 • ενίσχυση της συνεργασίας, αυτο-οργάνωσης και δικτύωσης των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής), διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιών, αρχών και κοινών θέσεων,
 • συνεργασία με άλλους φορείς στο πλαίσιο του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της διαμόρφωσης Κώδικα Δεοντολογίας για Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 • εξέλιξη των δομών των κοινωνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία, τεχνογνωσία, καινοτομία και έρευνα,
 • ανάδειξη κατάλληλων μορφών εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων και πράσινων επιχειρήσεων,
 • ενσωμάτωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης στην οικονομία, με στόχο την αειφορία (βιωσιμότητα),
 • κοινωνική ένταξη μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 • ο πολιτισμός και ο διαπολιτισμικός διάλογος

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Άνεμος Ανανέωσης επιδιώκει συνέργειες και συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παραδείγματα για το τι κάνουμε

Συνεργασία με άλλους φορείς για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει μεγάλη ομάδα προσφύγων στην Ελλάδα

Welcommon (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.welcommon.gr)

Το Welcommon είναι ένα πρότυπο κέντρο υποδοχής και κοινωνικής ένταξης προσφύγων και ευπαθών ομάδων. Υλοποιείται από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων” του Δήμου Αθηναίων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος είναι η παροχή στέγης αλλά και η κοινωνική ένταξη των προσφύγων σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινότητα. Πρόκειται για μια δομή όχι μόνο για τους πρόσφυγες -αλλά μαζί με τους πρόσφυγες- προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Το Welcommon προσφέρει
στους πρόσφυγες:                                          στην τοπική κοινωνία:
– αξιοπρεπή και ασφαλή στέγαση,              – νέες θέσεις εργασίας
σίτιση και κάλυψη βασικών αναγκών        – επαγγελματική εκπαίδευση
– ψυχοκοινωνική υποστήριξη                       – εξειδίκευση επαγγελματιών
– πολιτισμική εκπαίδευση                             – τόνωση της τοπικής αγοράς

Προώθηση κι ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014, 2015, 2016, Αθήνα (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.seforum.gr)

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας οργανώνεται κάθε Νοέμβριο στην Αθήνα τα δύο τελευταία χρόνια, 2014.2015. Μεταξύ των διοργανωτών είναι  ο Άνεμος Ανανέωσης. Το Φόρουμ  συμβάλλει στον διάλογο, στην πληροφόρηση, στην διάδοση καλών πρακτικών, στην προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης, στη συζήτηση για τη δημιουργία εργαλείων για την άνθιση των κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και στην παροχή πρακτικών πληροφοριών για την ίδρυση, χρηματοδότηση, βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη των κοινωνικών- συνεργατικών επιχειρήσεων. Δεκάδες κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφέρουν την εμπειρία τους σε ενδιαφερόμενους.

20141121_101645

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015 παρακολούθησαν 325 συμμετέχοντες/ουσες. Η Διακήρυξη του 2014 και του 2015 καθώς και άλλο υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φόρουμ.

SEF2015

Κώδικα Δεοντολογίας για Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015 έθεσε τις βάσεις και για την ανοιχτή και συμμετοχική διαμόρφωση ενός δεσμευτικού Κώδικα Δεοντολογίας που βασίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και θέσεις που θα δεσμεύουν όσες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας τον υπογράψουν. Το σχέδιο που προετοιμάστηκε τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τις αρχές Ιανουαρίου 2016. Η διαβούλευση είχε διάρκεια μέχρι 20 Μαρτίου 2016, οπότε τότε διαμορφωθήκε το τελικό σχέδιο και συμφωνήθηκε στο Περιφερειακό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Καρδίτσα. Ο Άνεμος Ανανέωσης συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή του μέσα από ανοικτές και συμμετοχικές διαδικασίες.

CoCod

Εκδηλώσεις για την κοινωνική οικονομία και την επαναχρησιμοποίηση, 28.6.2015-14.7.2015, Κρήτη

Ένα σύνολο δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης δημόσιας συζήτησης και προβολής ταινίας, διοργανώσαμε στα Χανιά με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα μέσα από μορφές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας Rre-use.

20160227_143209

Κοινωνική καινοτομία και υγεία, με έμφαση στην νοσηλεία και φροντίδα κατ’ οίκον

Ο “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ και ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνουμε ένα διήμερο με θέμα: «Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία στην υγεία, με έμφαση σε θέματα κατ΄ οίκον φροντίδας και νοσηλείας», στις 28 και 29 Μαΐου 2016, στην Αθήνα, με στόχους την αποτύπωση της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας, υφιστάμενων προβλημάτων και εμπειριών, σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας στην υγεία, με έμφαση σε πιλοτικά ή λειτουργούντα σχήματα κατ΄ οίκον φροντίδας και νοσηλείας, τη συζήτηση για τον ρόλο των δημοτικών ιατρείων, των κοινωνικών ιατρείων και κοινωνικών φαρμακείων σε ένα νέο μοντέλο για την υγεία, την ανταλλαγή απόψεων για την πιστοποίηση κοινωνικών επιχειρήσεων σε τομείς υπηρεσιών για την υγεία, την διάδοση καλών πρακτικών, και εν τέλει, τη συμβολή στην προώθηση νέων προσεγγίσεων, καλών πρακτικών καθώς και κοινωνικών επενδύσεων που επιλύουν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, όπως η προστασία και βελτίωση της υγείας και η φροντίδα υγείας, μέσα από κοινωνική καινοτομία.

anemos4

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα μέσα από πράσινη καινοτομία

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και το Ινστιτούτο Κτηρίων Μηδενικής Ενέργειας και μέσα από συστηματικό διάλογο με δήμους, πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς προχωράμε στην διατύπωση ενός σχεδίου πολιτικής για την «αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα και τη συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της»

20160312_175210

Κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, προσφύγων και μεταναστών μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Συνεργαζόμαστε με ευρωπαϊκά δίκτυα και συνεταιρισμούς σε διάφορες χώρες, δήμους και κοινωνικές οργανώσεις για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων μέσω της (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας. Αναδεικνύουμε καλά παραδείγματα για το πώς η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική επιχειρηματικότητα ανέργων, προσφύγων, μεταναστών και γενικότερα ευάλωτων ομάδων είναι προς όφελος όχι μόνο των ίδιων των ατόμων αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Σε συνεργασία με το Φόρουμ  Προσφύγων, το Φόρουμ Μεταναστών και τον πολιτιστικό οργανισμό ANASA και Δήμους εργαζόμαστε για την δημιουργία ενός ξενώνα φιλοξενίας για πρόσφυγες WELCommon που θα εστιάζει σε θέματα κοινωνικής ένταξης μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς κι ενδυνάμωσης της συμμετοχής των ίδιων των προσφύγων αλλά και ατόμων από τη γειτονιά και τις ευάλωτες ομάδες στις δομές και υπηρεσίες.

neweconomyart1

Ενίσχυση της πράσινης/κυκλικής οικονομίας

Κεντρικό θέμα των παρεμβάσεων του κοινωνικού συνεταιρισμού μας είναι η προώθηση της πράσινης/κυκλικής οικονομίας, ως ένα μοντέλο οικονομίας που συνδυάζει υπευθυνότητα, περιβαλλοντική προστασία, μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, βελτίωση της χρήσης των πόρων και δημιουργίας νέων ευκαιριών για την οικονομία σε τομείς που έχουν σημασία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τη ζωή μας.

Γέφυρα μεταξύ γνώσης και εφαρμογών στην πράξη σε θέματα πράσινης οικονομίας

Ο “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” συνεργάζεται με φορείς, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια (παίζει τον ρόλο της γέφυρας), έτσι ώστε η επιστημονκή γνώση και καινοτομία σε θέματα πράσινης οικονομίας, πράσινης χημείας, βιοικονομίας, λύσεων που βασίζονται στη φύση (“nature based solutions) και “πράσινων υποδομών” (green infrastructure) να προωθηθούν στην πράξη προς όφελος του περιβάλλοντος, της υπεύθυνης οικονομίας και της απασχόλησης.

10649647_885033371561585_7131414131474555716_n

Οδηγός για πράσινες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο

Ο Άνεμος Ανανέωσης και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας συνεργάζονται στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός Οδηγού που παρουσιάζει τις νέες πράσινες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο και ο οποίος απευθύνεται τόσο στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και στην κοινωνία των πολιτών. Το 2015 η έμφαση δόθηκε σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στο πώς μπορεί να βελτιωθεί η επίδοση και η αποτελεσματικότητα των δήμων, η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε μια στρατηγική μετάβασης των πόλεων σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο προς όφελος των πολιτών, του περιβάλλοντος, του κλίματος και της τοπικής οικονομίας.

tree-social

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις, 11 & 12.06.2015, Αθήνα

Συμβάλλαμε καθοριστικά στην διρογάνωση ενός διημέρου σεμιναρίου με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αναγκών των Δήμων και των δεξιοτήτων του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού, με στόχο την υποστήριξη υλοποίησης σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης, την ενημέρωση για τα οφέλη και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και τη διάδοση καλών πρακτικών. Η διοργάνωση ήταν πρωτοβουλία από κοινού με το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, τον Δήμο Αθηναίων, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

2015-4-Newsletter-AA

Υποστήριξη του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων

Από την ίδρυσή του, ο “ΆΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” υποστηρίζει μαζί με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, με πρακτικό τρόπο αλλά και τεχνογνωσία, το Δίκτυο των Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (ΔΕΠΠ). Σε συνεργασία, οργανώθηκαν το 2015 δράσεις σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Στους αρχικούς Δήμους προστίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του στις 20/11/2015 και νέοι, ενώ πλέον το δίκτυο αποφάσισε να οργανωθεί καλύτερα.

 DEPP

Προώθηση ενεργειακών συνεταιρισμών ΑΠΕ, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος τοπικών κοινωνιών και κλίματος 

Υποστηρίζουμε την μετάβαση στην εποχή “Μετά τα ορυκτά καύσιμα” όχι μόνο για λόγους προστασίας του κλίματος και του πλανήτη αλλά και μια ευκαιρία για συμφυλίωση της οικονομίας με το περιβάλλον, την κοινωνία και την υπευθυνότητα. Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμα εργαλεία. συμμετοχή των πολιτών ώστε η ενέργεια να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, να ελέγχεται από τις κοινότητες και να είναι η παραγωγή της όσο πιο αποκεντρωμένη γίνεται. Συνεργαζόμαστε με ευρωπαϊκούς και ελληνικούς ενεργειακούς συνεταιρισμούς καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών RESCoop για ανταλλαγή εμπεριών, καλών πράκτικών και τεχνογμωσίας.

3wt7djqp-1387240236

Ο “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” έχει βρεθεί σε πολλές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις για την “ενεργειακή μετάβαση”, την “κοινοτική ενέργεια”, την ενίσχυση των ενεργειακών συνεταιρισμών. Αναπτύσσει συνεργασίες με ενεργειακούς συνεταιρισμούς κι ερευνητικά κέντρα, επισκέπτεται ενεργεικά πάρκα ώστε να έχει μια άμεση εικόνα. Μεταξύ των τελευταίων επισκέψεων ήταν  στις εγκαταστάσεις του ευρωπαϊκού αιολικού πάρκου στο Άααχεν (18.11.2015) αλλά και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα στο εσωτερικό μιας από τις λίγες ανεμογεννήτριες που παίζουν αυτόν τον ρόλο.

?????????????

Ενεργειακή Ακαδημία SEYN, 27.9.2015-3.10.2015, Κρήτη

Ο Άνεμος Ανανέωσης υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για τη Βιώσιμη Ενέργεια (Sustainable Energy Youth Network (SEYN), που σε συνεργασία και με άλλους φορείς, διοργάνωσε την 2η Ακαδημία του SEYN στην Κρήτη. Στόχος η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση νέων σε θέματα ανανεώσιμων πηγών  και μετάβασης προς ένα μέλλον “καθαρής ενέργειας”, καθώς και η ενδυνάμωση του δικτύου νέων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που ασχολούνται με κοινοτικά μοντέλα αξιοποίησης των ΑΠΕ. Η Ακαδημία SEYN επιδιώκει να στηρίξει νεανικές πρωτοβουλίες στα θέματα αυτά και αναπτύσσει συνεργασίες και κοινές δράσεις με ενδιαφερόμενους/ες νέους/ες

SEYNCrete

Ενίσχυση του διαπολισμικού διαλόγου, της περιβαλλοντικής προστασίας και του πολιτισμού

Αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον διαπολιτισμικό διάλογο ως ευκαιρία για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,  για βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και για ανάπτυξη υπεύθυνων οικονομικών δραστηριοτήτων και χρήσιμων θέσεων εργασίας.

Οι πετυχημένες κοινωνίες του μέλλοντος θα είναι διαπολιτισμικέςAnna Lindh Foundation, 15.10.2015, Παρίσι

 «Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση πράσινων λύσεων και πρακτικών φιλικών προς το κλίμα που είναι καινοτόμες και σύγχρονες, αλλά παράλληλα έχουν βαθιές ρίζες στις παλιότερες κοινωνίες» ήταν το κεντρικό θέμα της εισήγησης του Ν. Χρυσόγελου, Προέδρου του Ανέμου Ανανέωσης, στη συνάντηση διαλόγου που διοργάνωσε στο Παρίσι, στις 15 Οκτωβρίου, το Ίδρυμα Διαπολιτισμικού Διαλόγου Anna Lindh Foundation, σε συνεργασία με την Γαλλική Εθνοσυνέλευση και την Ένωση για την Μεσόγειο, λίγες εβδομάδες πριν την Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι.

annalindhFoun

Επαίδευση για τη βιωσιμότητα

Ο “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” δραστηριοποιείται σε θέματα μη-τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για την κοινωνική οικονομία, την βιωσιμότητα, την οικολογική και κοινωνική καινοτομία, την κυκλική/πράσινη οικονομία, το περιβάλλον και την διαπολιστιμότητα. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ικανότητες, τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τις προοπτικές εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο προβλήματα και δυσκολίες.

polis1

Διαδραστική εκπαίδευση και ενδυνάμωση 4 Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης οικονομίας

Το 2015 διοργανώθηκαν 4 διαδραστικά σεμινάρια ενδυνάμωσης στελεχών Δήμων και ενεργών πολιτών σε Κοζάνη, Χανιά, Άγιο Δημήτριο και Δράμα από τον Άνεμο Ανανέωσης, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, τους Δήμους και άλλους φορείς. Αντικείμενα: καλές πρακτικές και μοντέλα πράσινων τοπικών πολιτικών και δραστηριοτήτων καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το “Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020” και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

hands roll

 

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικών Συνεταιρισμών, 11-13.10.2015, Μιλάνο

Ο Άνεμος Ανανέωσης ταξίδεψε στο Μιλάνο και έλαβε μέρος στις εργασίες του ευρωπαϊκού εργαστηρίου κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών συνεταιρισμών, που διοργάνωσε η Confcooperative (Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών Ιταλίας). Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι από την Ιταλία, τη Μ. Βρετανία και την Ελλάδα.

tree-social

Εκπαίδευση σε ενεργειακούς σχολικούς συνεταιρισμούς

Τα σχολεία θα μπορούσαν να είναι χώροι όπου θα αναπτυχθεί όχι μόνο ένα νέο ενεργειακό μοντέλο αλλά και ένα πιο συνεργατικό μοντέλο στα θέματα ενέργειας και μια νέα κουλτούρα για την ενέργεια και την σταδιακή απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Για αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με Δήμους και την εκπαιδευτική κοινότητα για να προωθήσουμε από κοινού την ιδέα όχι μόνο σχολικών κτηρίων που θα είναι “μηδενικής ενέργειας” και “ενεργειακής αποδοτικότητας” αλλά και κέντρα ανάπτυξης ενεργειακών συνεταιρισμών και εκπαίδευσης σε αυτή την νέα κουλτούρα. Μεταξύ άλλων οργανώνουμε ημερίδες και σεμονάρια, όπως αυτό που έγινε στο 9ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, στις 24.2.2015, για την προώθηση ολοκληρωμένων και καινοτόμων παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων,  τη δημιουργία βιώσιμων γειτονιών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας, της κοινωνικής καινοτομίας και ενός ουσιαστικού ανοίγματος του σχολείου στη γειτονιά και την κοινωνία. Η διοργάνωση ήταν μια πρωτοβουλία του Ανέμου Ανανέωσης, που υλοποιήθηκε σε συνεργασίας και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ και Δ’ Αθήνας. και συμμετείχαν 110 εκπαιδευτικοί.

green school

Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ “I HAVE A DREAM”, 1-3.6.2015, Αθήνα

Ο «Άνεμος Ανανέωσης» συμμετείχε στην εκπαίδευση μεταναστών και ενδιαφερομένων σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επικέντρωσε στις διεξόδους που παρέχει η κοινωνική επιχειρηματικότητα σε μετανάστες/στριες και πρόσφυγες για κοινωνική ένταξη κι απασχόληση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνονταν σε σύνολο εκδηλώσεων του 1ου Πολυπολιτισμικού Φεστιβάλ «Ι HAVE A DREAM: ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ».

Ihaveadream

Συνεργασίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κι Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο  “ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ” συνεργάζεται από θέση αρχής και άποψης με άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις και δίκτυα του, ευρωπαϊκά δίκτυα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (όπως το ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινοτήτων και Περιφερειών για την κοινωνική οικονομία – REVES, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών – RESCoop, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συμνεταιριστικών Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών και Υπηρεσιών – CECOP), Δήμους, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμούς και φορείς, τοπικές κοινωνίες, επαγγελματικούς φορείς στη βάση αξιών και αρχών. Μετέχει σε διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

social economy 3