Ο Άνεμος Ανανέωσης δημιουργήθηκε από κοινωνικά ενεργούς πολίτες με τη φιλοδοξία να διαδραματίσει στρατηγικό, συνθετικό, επιστημονικό και δημιουργικό ρόλο στην προώθηση:

 • της κοινωνικής συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 • βιώσιμων, αποτελεσματικών, καινοτόμων, δημοκρατικών κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων
 • της μεταστροφής προς μια πράσινη-κυκλική οικονομία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος
 • της κοινωνικής, τεχνολογικής και οικολογικής καινοτομίας προς όφελος των πολλών, κάθε ηλικίας, των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών
 • της απασχόλησης σε πράσινους, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς
 • της ενσωμάτωση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ως απάντηση στα σημερινά μεγάλα οικονομικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

H προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο πολιτισμός είναι η βάση για μια βιώσιμη και υπεύθυνη κοινωνία και οικονομία.

20120825_102801

Επιδιώκουμε να αναδείξουμε την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτισμό ως καθοριστικούς παράγοντες για:

 • την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης, μέσα από δομές κοινωνικής επιχειρηματικότητας που αναγνωρίζουν την αξία, τις ικανότητες και δεξιότητες κάθε πολίτη
 • μία οικολογικά-κοινωνικά-οικονομικά βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας αναγνωρίζεται και αναδεικνύεται η σημασία και ο ρόλος της κοινωνικής συνεργατικής κι αλληλέγγυας οικονομίας
 • τη δημιουργία αναγκαίων, αξιοπρεπών, ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας μέσα από συνεργατικές μορφές οικονομίας.

20160319_142914

Άμεσοι στόχοι μας είναι οι:

 • πληροφόρηση, ανάδειξη καλών πρακτικών και ανάληψη πρωτοβουλιών σε τομείς της πράσινης-κυκλικής οικονομίας,
 • επεξεργασία σε βάθος στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών για μια πράσινη μεταστροφής της οικονομίας,
 • ενίσχυση της ανταλλαγής απόψεων, συνεργασίας, αυτοοργάνωσης, και δικτύωσης μεταξύ των ίδιων των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής) σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • εξέλιξη των δομών των κοινωνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία, τεχνογνωσία, καινοτομία και έρευνα,
 • ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ βασικών κοινωνικών εταίρων, ερευνητικών κέντρων και της διοίκησης για τη διαμόρφωση ενός γόνιμου εδάφους για την ανάπτυξη της κοινωνικής, αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας,
 • ανάδειξη κατάλληλων μορφών εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων.

20120519_122641

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Άνεμος Ανανέωσης επιδιώκει συνέργειες και συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

O ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ είναι μέλος του REVES (ευρωπαϊκό Δίκτυο περιφερειών, δήμων, φορέων κι επιχειρήσεων για την κοινωνική οικονομία), ενώ συνεργαζόμαστε στενά με: την CECOP (ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνεταιρισμών βιομηχανιών και υπηρεσιών), την RESCoop (ευρωπαϊκή ομοσπονδία ενεργειακών συνεταιρισμών), το Rre-use (Ευρωπαϊκό δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων επαναχρησιμοποίησης), το SEYN (ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για Αειφόρο Ενέργεια) και πολλά άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα, κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

fke-karditsa

Ο ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ και τα μέλη του δεσμευόμαστε από τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, στη διαμόρφωση του οποίου συμβάλαμε ενεργά, και εκφραζόμαστε από τις αξίες, αρχές και θέσεις που τον διέπουν.

Συμμετέχουμε ενεργά στην αυτο-οργάνωση του χώρου των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και συμβάλλουμε στις δράσεις του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, από την πρώτη μέρα ίδρυσής του ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ.