Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών: Γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκρίνει τη γνωμοδότησή της για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία στην 145η σύνοδο της Ολομέλειας της, 30/6-2/7/2021  SEDEC-VII/016. Εισηγητής ήταν ο Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), υπουργός Οικονομικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Κυβέρνησης Ναβάρας.

Την έγκριση γνωμοδότησης υπογράφει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ Τζιτζικώστας, οπότε να περιμένουμε να υλοποιηθούν και στην Ελλάδα οι προτάσεις και θέσεις της Επιτροπής και να σταματήσουν ο αποκλεισμός καθώς και οι διακρίσεις εναντίον των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, ακόμα και μέσα στην πανδημία!

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 • επισημαίνει τη σημασία της ώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, ως καθοριστικού μέσου για τη δημιουργία διεθνικών συνεργατικών σχηματισμών, τη διασυνοριακή αξιοποίηση των συνεργειών, την ιδιότυπη περιφερειακή συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στον χώρο συνεργασίας της καθεμίας εξ αυτών με τρίτες χώρες, καθώς και για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνικής οικονομίας στην ενιαία αγορά·

 • καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη συμμετοχή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη GECES, μαζί με τα κράτη μέλη και τα δίκτυα κοινωνικής οικονομίας. Υπό αυτή την έννοια, ζητά τη συγκρότηση ομάδας εργασίας της GECES με θέμα τις πολιτικές κοινωνικής οικονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης·

 • καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακολουθήσει να προάγει τη σύναψη κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες, ως κύριο μέσο για την ενίσχυση της διαφάνειας των δημόσιων προμηθειών, την καταπολέμηση των πρακτικών διαφθοράς, την τόνωση του ανταγωνισμού και της συμμετοχής επιχειρηματικών φορέων ποικίλου μεγέθους στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως αυτές που χαρακτηρίζουν την κοινωνική οικονομία·
 • καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλέγει κάθε χρόνο μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της κοινωνικής οικονομίας, σύμφωνα με δημοκρατική και διαφανή διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν η ΕτΠ, η ΕΟΚΕ και η GECES·

 • επισημαίνει ότι, μέσω του Συμφώνου Δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να στηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση των εργαζομένων της κοινωνικής οικονομίας σε πεδία, όπως η ψηφιοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του γραμματισμού στα ΜΜΕ), η συμμετοχική διοίκηση, η ανθεκτικότητα ή η πράσινη μετάβαση, με σκοπό να τους βοηθήσει να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνει τη συνεργασία με το οικοσύστημα των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, στο οποίο συμμετέχουν ιδίως δημόσιες υπηρεσίες, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πανεπιστήμια·

 • πιστεύει ότι η παρέμβαση της ΕΕ για την ώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό τις σημερινές συνθήκες, κατά τις οποίες, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που επέφερε η νόσος COVID‑19, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί όλο το δυναμικό των επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, την τόνωση της συλλογικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας·αναγνωρίζει το δυναμικό που εμπεριέχει η συμπερίληψη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Συνεργατικών Σχηματισμών, ώστε να διευκολυνθεί η σύμπηξη συμμαχιών και η συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων και φορέων σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας·

  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών – Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία

  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ επισημαίνει τη σημασία του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία όσον αφορά την τόνωση της συμβολής της κοινωνικής οικονομίας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης. 

  Επίσης, χαιρετίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία εντός του τετάρτου τριμήνου του 2021, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της Διακομματικής Ομάδας «Κοινωνική οικονομία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της GECES και διαφόρων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ευρωπαϊκών δικτύων που έχουν δεσμευτεί υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, όπως η οργάνωση «Social Economy Europe» ή το REVES

  Επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία απαρτίζεται από μια ποικιλία επιχειρήσεων και φορέων όπως οι συνεταιρισμοί ―με τεράστιο φάσμα διαφορετικών μορφών συνεταιρισμών―, τα ταμεία αλληλασφάλισης, τα ιδρύματα ή διάφορες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και άλλους φορείς υπό ιδιαίτερες στο κάθε κράτος μέλος νομικές μορφές, όπως οι εταιρείες εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού, τα ιδρύματα αλληλεγγύης κ.λ.π

Η πολιτική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, αποτελούμενη από 329 μέλη από όλες τις χώρες της ΕΕ που έχουν εκλεγεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενέκρινε ομόφωνα τη γνωμοδότησή της για το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ. Εισηγητής αυτής της γνωμοδότησης είναι ο Mikel Irujo Amezga, περιφερειακός υπουργός οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιφέρειας Navarra στην Ισπανία, μια περιοχή με ισχυρό οικοσύστημα κοινωνικής οικονομίας που οδηγεί μια έξυπνη εταιρική σχέση εξειδίκευσης στην κοινωνική οικονομία μαζί με άλλες περιοχές όπως η Murcia, η Emilia Romagna, Λαπωνία, Örebro και Δημοκρατία της Σλοβενίας. Ο εισηγητής Mikel Irujo ηγήθηκε αυτής της γνωμοδότησης σε συνεργασία με τον διευθυντή της Sοcial Economy Europe, Víctor Meseguer, ο οποίος διορίστηκε ως ειδικός.

Ορισμένες από τις κύριες συστάσεις και προτάσεις πολιτικής στη γνωμοδότηση περιλαμβάνουν:

 • Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία με χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών για την εφαρμογή του.
 • Ανάπτυξη ενός κατάλληλου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την κοινωνική οικονομία, που προβλέπει έναν κοινό ορισμό που βασίζεται σε οργανωτικά και επιχειρησιακά κριτήρια (όπου ο κύριος στόχος είναι η εξυπηρέτηση του συλλογικού ή γενικού συμφέροντος, της δημοκρατικής / συμμετοχικής διακυβέρνησης και της επανεπένδυσης των περισσότερων κερδών για την πραγματοποίηση βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων).
 • Πραγματοποίηση μιας μελέτης σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων σε υπαλλήλους μέσω μορφών κοινωνικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και δικτύων κοινωνικής οικονομίας για την υποστήριξη του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας για βιομηχανική επιχειρηματικότητα.
 • Δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας, η οποία συνδέει όλες τις ευρωπαϊκές μελέτες και εκθέσεις σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ σε αυτές τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί σε συνεργασία με τα δίκτυα GECES και κοινωνικής οικονομίας.
 • Διαμόρφωση σε ετήσια βάση ενός Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου Κοινωνικής Οικονομίας και να προώθηση μιας επικοινωνιακής εκστρατείας για την κοινωνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα της κοινωνικής οικονομίας.
 • Συμπερίληψη εργοδοτών κοινωνικής οικονομίας στον διατομεακό κοινωνικό διάλογο της ΕΕ.
 • Μια ενισχυμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις (GECES), συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και των ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνικής οικονομίας, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις συστάσεις που παρέχονται από αυτήν την πολύ πλούσια γνωμοδότηση, η οποία αναφέρεται επίσης σε άλλους βασικούς τομείς όπως η αναβάθμιση και η επαναπροσδιορισμός, η βιομηχανική πολιτική, οι δημόσιες συμβάσεις και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η χρηματοδότηση της ΕΕ.

Η πλήρης γνωμάτευση διατίθεται εδώ σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ.

 

 

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.