Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών: Γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία

By | Δράσεις, ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | No Comments

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκρίνει τη γνωμοδότησή της για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία στην 145η σύνοδο της Ολομέλειας της, 30/6-2/7/2021  SEDEC-VII/016. Εισηγητής ήταν ο Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), υπουργός Οικονομικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Κυβέρνησης Ναβάρας.

Την έγκριση γνωμοδότησης υπογράφει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ Τζιτζικώστας, οπότε να περιμένουμε να υλοποιηθούν και στην Ελλάδα οι προτάσεις και θέσεις της Επιτροπής και να σταματήσουν ο αποκλεισμός καθώς και οι διακρίσεις εναντίον των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, ακόμα και μέσα στην πανδημία!

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 • επισημαίνει τη σημασία της ώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, ως καθοριστικού μέσου για τη δημιουργία διεθνικών συνεργατικών σχηματισμών, τη διασυνοριακή αξιοποίηση των συνεργειών, την ιδιότυπη περιφερειακή συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στον χώρο συνεργασίας της καθεμίας εξ αυτών με τρίτες χώρες, καθώς και για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνικής οικονομίας στην ενιαία αγορά·

 • καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη συμμετοχή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη GECES, μαζί με τα κράτη μέλη και τα δίκτυα κοινωνικής οικονομίας. Υπό αυτή την έννοια, ζητά τη συγκρότηση ομάδας εργασίας της GECES με θέμα τις πολιτικές κοινωνικής οικονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης·

 • καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακολουθήσει να προάγει τη σύναψη κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες, ως κύριο μέσο για την ενίσχυση της διαφάνειας των δημόσιων προμηθειών, την καταπολέμηση των πρακτικών διαφθοράς, την τόνωση του ανταγωνισμού και της συμμετοχής επιχειρηματικών φορέων ποικίλου μεγέθους στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως αυτές που χαρακτηρίζουν την κοινωνική οικονομία·
 • καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιλέγει κάθε χρόνο μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της κοινωνικής οικονομίας, σύμφωνα με δημοκρατική και διαφανή διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν η ΕτΠ, η ΕΟΚΕ και η GECES·

 • επισημαίνει ότι, μέσω του Συμφώνου Δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να στηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την πρόσβαση στη διά βίου μάθηση των εργαζομένων της κοινωνικής οικονομίας σε πεδία, όπως η ψηφιοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του γραμματισμού στα ΜΜΕ), η συμμετοχική διοίκηση, η ανθεκτικότητα ή η πράσινη μετάβαση, με σκοπό να τους βοηθήσει να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνει τη συνεργασία με το οικοσύστημα των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, στο οποίο συμμετέχουν ιδίως δημόσιες υπηρεσίες, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πανεπιστήμια·

 • πιστεύει ότι η παρέμβαση της ΕΕ για την ώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό τις σημερινές συνθήκες, κατά τις οποίες, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που επέφερε η νόσος COVID‑19, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί όλο το δυναμικό των επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, την τόνωση της συλλογικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας·αναγνωρίζει το δυναμικό που εμπεριέχει η συμπερίληψη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Συνεργατικών Σχηματισμών, ώστε να διευκολυνθεί η σύμπηξη συμμαχιών και η συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων και φορέων σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας·

  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών – Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία

  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ επισημαίνει τη σημασία του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία όσον αφορά την τόνωση της συμβολής της κοινωνικής οικονομίας στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης. 

  Επίσης, χαιρετίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία εντός του τετάρτου τριμήνου του 2021, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της Διακομματικής Ομάδας «Κοινωνική οικονομία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της GECES και διαφόρων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ευρωπαϊκών δικτύων που έχουν δεσμευτεί υπέρ της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας, όπως η οργάνωση «Social Economy Europe» ή το REVES

  Επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία απαρτίζεται από μια ποικιλία επιχειρήσεων και φορέων όπως οι συνεταιρισμοί ―με τεράστιο φάσμα διαφορετικών μορφών συνεταιρισμών―, τα ταμεία αλληλασφάλισης, τα ιδρύματα ή διάφορες μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και άλλους φορείς υπό ιδιαίτερες στο κάθε κράτος μέλος νομικές μορφές, όπως οι εταιρείες εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού, τα ιδρύματα αλληλεγγύης κ.λ.π

Η πολιτική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, αποτελούμενη από 329 μέλη από όλες τις χώρες της ΕΕ που έχουν εκλεγεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενέκρινε ομόφωνα τη γνωμοδότησή της για το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ. Εισηγητής αυτής της γνωμοδότησης είναι ο Mikel Irujo Amezga, περιφερειακός υπουργός οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιφέρειας Navarra στην Ισπανία, μια περιοχή με ισχυρό οικοσύστημα κοινωνικής οικονομίας που οδηγεί μια έξυπνη εταιρική σχέση εξειδίκευσης στην κοινωνική οικονομία μαζί με άλλες περιοχές όπως η Murcia, η Emilia Romagna, Λαπωνία, Örebro και Δημοκρατία της Σλοβενίας. Ο εισηγητής Mikel Irujo ηγήθηκε αυτής της γνωμοδότησης σε συνεργασία με τον διευθυντή της Sοcial Economy Europe, Víctor Meseguer, ο οποίος διορίστηκε ως ειδικός.

Ορισμένες από τις κύριες συστάσεις και προτάσεις πολιτικής στη γνωμοδότηση περιλαμβάνουν:

 • Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία με χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών για την εφαρμογή του.
 • Ανάπτυξη ενός κατάλληλου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την κοινωνική οικονομία, που προβλέπει έναν κοινό ορισμό που βασίζεται σε οργανωτικά και επιχειρησιακά κριτήρια (όπου ο κύριος στόχος είναι η εξυπηρέτηση του συλλογικού ή γενικού συμφέροντος, της δημοκρατικής / συμμετοχικής διακυβέρνησης και της επανεπένδυσης των περισσότερων κερδών για την πραγματοποίηση βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων).
 • Πραγματοποίηση μιας μελέτης σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων σε υπαλλήλους μέσω μορφών κοινωνικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και δικτύων κοινωνικής οικονομίας για την υποστήριξη του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας για βιομηχανική επιχειρηματικότητα.
 • Δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας, η οποία συνδέει όλες τις ευρωπαϊκές μελέτες και εκθέσεις σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ σε αυτές τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί σε συνεργασία με τα δίκτυα GECES και κοινωνικής οικονομίας.
 • Διαμόρφωση σε ετήσια βάση ενός Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου Κοινωνικής Οικονομίας και να προώθηση μιας επικοινωνιακής εκστρατείας για την κοινωνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα της κοινωνικής οικονομίας.
 • Συμπερίληψη εργοδοτών κοινωνικής οικονομίας στον διατομεακό κοινωνικό διάλογο της ΕΕ.
 • Μια ενισχυμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις (GECES), συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και των ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνικής οικονομίας, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις συστάσεις που παρέχονται από αυτήν την πολύ πλούσια γνωμοδότηση, η οποία αναφέρεται επίσης σε άλλους βασικούς τομείς όπως η αναβάθμιση και η επαναπροσδιορισμός, η βιομηχανική πολιτική, οι δημόσιες συμβάσεις και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η χρηματοδότηση της ΕΕ.

Η πλήρης γνωμάτευση διατίθεται εδώ σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ.

 

 

Μια μέρα στο Μουσείο της Ακρόπολης μαζί με πρόσφυγες

By | Δράσεις | No Comments
της Chiara-Lou Parriaud*

Μια μέρα του Ιουνίου, οι “ένοικοι” του καινοτόμου ξενώνα Welcommon Hostel μαζί εθελοντές πήγαν να επισκεφθούν το Μουσείο της Ακρόπολης, το εξαιρετικό ιερό των αρχαίων αντικειμένων που βρέθηκαν στους χώρους της Ακρόπολης. Τα παιδιά και οι ενήλικες ήταν πρόθυμοι να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν την αρχαία ελληνική ιστορία που διαμόρφωσε το πρόσωπο της πόλης που τους φιλοξενεί, αν και είναι από διαφορετικές χώρες και έχουν φτάσει στην Αθήνα ως πρόσφυγες.

Μετά από μια μακρά βόλτα κάτω από τον καυτό ελληνικό ήλιο από την οδό Καποδιστρίου (όπου βρίσκεται το Welcommon Hostel, μέχρι την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η ομάδα έφτασε τελικά στον προορισμό της. Την προσοχή μας τράβηξαν αμέσως τα μεγάλα γυάλινα τζάμια του μουσείου που αντανακλούσαν τις λευκές κολόνες της Ακρόπολης, τη σύγχρονη κατασκευή που έρχεται σε αντίθεση με τον λόγο όπου στέκει ο Παρθενώνας. Τα παιδιά έτρεξαν γεμάτα περιέργεια, έξω στην αυλή του μουσείου, θαυμάζοντας τα ερείπια μιας αρχαίας αθηναϊκής γειτονιάς που ήταν κάτω από το γυάλινο πάτωμα στο οποίο στέκονταν.

Η «ομάδα ενοίκων του Welcommon Hostel» στο Μουσείο της Ακρόπολης – Παιδιά και εθελοντές απορροφήθηκαν από τοn στοχασμό των αθηναϊκών ερειπίων.

Στο μουσείο, κάθε άτομο κοίταξε τα αρχαιολογικά θαύματα της αρεσκείας του. Ενώ κάποιοι παρατηρούσαν τα αρχαία γλυπτά, άλλοι αναρωτήθηκαν για τις αρχαίες ελληνικές επιγραφές στις μαρμάρινες στήλες. Τα παιδιά γοητεύτηκαν από πολλά μοντέλα της Ακρόπολης με την πάροδο των ετών που χτίστηκαν για τους σκοπούς της έκθεσης, η αρχαία ακρόπολη άλλαξε τις προοπτικές της πολλές φορές από τον 5ο αιώνα π.Χ. και η “κατοικία των θεών” είναι σήμερα τουριστικό αξιοθέατο. Η φαντασία μιας μακρινής Αθήνας που κατοικείται από μια διαφορετική κοινωνία με έθιμα που έρχονται σε αντίθεση με τους σύγχρονους χρόνους φάνηκε να τους προκαλεί. Οι μητέρες των οικογενειών τράβηξαν αμέτρητες φωτογραφίες από την υπέροχη θέα της Ακρόπολης, του μουσείου και των παιδιών τους, όλες θα χρησιμεύσουν ως όμορφες αναμνήσεις αυτής της συγκεκριμένης, αλησμόνητης ημέρας.

Μετά από δύο ώρες βόλτας στα υπέροχα εκθέματα, υπολείμματα της Αρχαιότητας, η ομάδα μας βγήκε από το μουσείο με λάμψη στα μάτια, με νέες γνώσεις για τα θαύματα των προηγούμενων (ελληνικών) αιώνων. Ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εθνικότητα, κάθε άτομο απόλαυσε απόλυτα αυτήν την πολιτιστική εκδρομή, η οποία αποτελεί μια μαρτυρία για την κοινωνική και πολιτιστική ατμόσφαιρα του καινοτόμου Welcommon Hostel, καθώς οι τωρινοί ένοικοι (κυρίως ταξιδιώτες – πρόσφυγες αφού λόγω κοροναϊού υπάρχουν ελάχιστοι ταξιδιώτες – τουρίστες)  και οι εθελοντές έμαθαν, συνδέθηκαν και εμπνεύστηκαν όλοι μαζί, ως κοινότητα.

Να τι είπαν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες (τις συμμετέχουσες γιατί οι περισσότερες ήταν μητέρες) για την ημέρα τους στο μουσείο.

« Μου άρεσε πολύ που πήγαμε στο μουσείο. Είναι ένα καλό μέρος για να μάθω και έμαθα από το παρελθόν.

«Με γοήτευσαν οι ελληνικές μυθολογικές σκηνές που απεικονίζονται στα μαρμάρινα εκθέματα. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουν να εξοικειωθούν με αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές της ιστορίας. Με ενδιαφέρει, επίσης, η ιστορία πίσω από την κατασκευή του μνημειακού Παρθενώνα και το παρασκήνιο πίσω από τις πέτρες που χρησιμοποιούσαν για να χτίσουν τον ναό καθώς και τα αγάλματα. Έμαθα πολλά και θα ήθελα πολύ να πάω ξανά

«Είχα επισκεφθεί ξανά το μουσείο, αλλά ήταν πολύ ωραία που πήγαμε όλοι μαζί από τον ξενώνα – είναι πάντα καλύτερα να πηγαίνω με φίλους και ως κοινότητα».

Ο Anemos Anenosis, ο κοινωνικός συνεταιρισμός που έχει δημιουργήσει και λειτουργεί το WELCOMMON HOSTEL και όλη η ομάδα θα ήθελαν ιδιαίτερα να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο και τα μέλη του προσωπικού του Μουσείου της Ακρόπολης για τη συνεργασία τους στη διοργάνωση αυτής της ειδικής, υπέροχης ημέρας.

 • H Chiara-Lou Parriaud έκανε για το Sciences Po internship στον Άνεμο Ανανέωσης και στα κοινωνικά project στο Welcommon Hostel, όπως και άλλοι/ες φοιτητές /φοιτήτριες μέσα από την συνεργασία του Ανέμου Ανανέωσης με Πανεπιστήμια από την Ευρώπη και τη Β. Αμερική. 

Lisa W., εθελόντριά μας: Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα μέχρι τώρα

By | Δράσεις | No Comments

Γεια σας, είμαι  Lisa, από τη Γερμανία

Ήμουν εθελόντρια με τον Άνεμο Ανανέωσης / Wind of Renewal στο Welcommon Hostel στην Αθήνα, από αρχές Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021.

Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα μέχρι τώρα.  Νομίζω ότι δεν θa ξεχάσω ποτέ όσα έζησα στο Welcommon Hostel! Έμαθα τόσα πολλά και η εμπειρία μου με άλλαξε με πολύ θετικό τρόπο! Γνώρισα τόσα πολλά και  η άποψή μου άλλαξε σε τόσα πολλά. Συνάντησα τόσο ενδιαφέροντα άτομα από διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς και όλα είχαν διαφορετικές ιστορίες. Ζούσαμε μαζί, μαγειρέψαμε μαζί, γελάσαμε μαζί και ένιωθα σαν να ζούμε σε μια μεγάλη οικογένεια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχασα κάθε είδους προκατάληψη που μπορεί να είχα πριν!

Οι δύο κύριες δραστηριότητές μου ήταν να παραδίδω μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών.

Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο για μένα να στέκομαι μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων και να τους διδάσκω μια νέα γλώσσα. Κατάλαβα ότι χρειάζεται πολύ αυτοπεποίθηση. Αλλά μετά από λίγο συνήθισα σε αυτή τη νέα θέση «δασκάλου» και άρχισα να διασκεδάζω, δίνοντας μαθήματα.

Στα γερμανικά μαθήματα κάναμε πολύ γραμματική και ήταν πραγματικά μια νέα εμπειρία για μένα να διδάσκω τη δική μου μητρική γλώσσα. Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η γερμανική γλώσσα και νομίζω ότι ακόμη και εγώ έμαθα πολλά νέα πράγματα για τη γλώσσα μου, ενώ την δίδασκα.

Ένα καλό πράγμα ήταν ότι όλοι οι Γερμανοί μαθητές μου μπορούσαν να μιλούν Αγγλικά, έτσι είχαμε έναν καλό τρόπο να επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Η κατάσταση στο μάθημα αγγλικών ήταν εντελώς διαφορετική γιατί τις περισσότερες φορές δεν είχα μια κοινή γλώσσα με τους μαθητές μου. Αλλά χρησιμοποίησα πολλές φωτογραφίες και τη γλώσσα του σώματος και έτσι καταφέραμε να επικοινωνούμε τις περισσότερες φορές αρκετά καλά. Τα κύρια θέματα στα μαθήματα αγγλικών μου, ήταν λεξιλόγιο και διάλογοι. Προσπάθησα να τους διδάξω τις πιο σημαντικές δεξιότητες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα μια συζήτηση σε ένα σταθμό λεωφορείων ή να καλέσω γιατρό.

Μια άλλη δραστηριότητα που έκανα ήταν η «γυναικεία τάξη αθλητισμού». Όταν έφτασα στον ξενώνα υπήρχε ήδη μια φυσιολογική αθλητική τάξη, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν είδα ποτέ γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτό το μάθημα. Αποφάσισα, λοιπόν, να ξεκινήσω μια αθλητική τάξη MONO για γυναίκες και κορίτσια. Νομίζω ότι πολλές γυναίκες χάρηκαν για αυτήν την προσφορά, για πολιτιστικούς λόγους, οι περισσότερες από αυτές δεν ένιωθαν άνετα να κάνουν αθλητισμό μπροστά στους άνδρες. Στην τάξη του αθλητισμού μας κάναμε πολύ γυμναστική, γιόγκα και χορό και διασκεδάσαμε μαζί. Νομίζω ότι το να κάνεις αθλητισμό και να είσαι ενεργός είναι κάτι πολύ σημαντικό αν βρίσκεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή σου και είχα την αίσθηση ότι η γυμναστική και ο αθλητισμός είναι πολύ χρήσιμα για πολλές γυναίκες του ξενώνα.

Το απόγευμα όταν τελείωναν τα μαθήματα, συνηθίζαμε να οργανώνουμε κάποια δραστηριότητα με τα παιδιά στο Welcommon Hostel.

Το χειμώνα κάναμε πολλά διαφορετικά ομαδικά παιχνίδια μέσα και όταν ο καιρός βελτιώθηκε πηγαίναμε με τα παιδιά σε μια παιδική χαρά της γειτονιάς. Διασκεδάζεις πολύ παίζοντας με τα παιδιά και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να έχω ευθύνη για μια ομάδα παιδιών.

Επίσης, μέρος του έργου μου στον ξενώνα ήταν η υποστήριξη των ανθρώπων στην υποδομή. Συνήθως δούλευα ως εθελόντρια τρεις φορές έως έξι ώρες την εβδομάδα στη ρεσεψιόν του ξενώνα μας. Οι εργασίες στη ρεσεψιόν περιλάμβαναν τον καθαρισμό του χώρου εισόδου και του μπαρ, διανομή ειδών υγιεινής στους φιλοξενούμενους μας και ήμουν υπεύθυνη για το χώρο των πλυντηρίων. Αυτό το κομμάτι της εθελοντικής εργασίας μου ήταν λίγο διαφορετικό από τις άλλες δραστηριότητες, αλλά το απόλαυσα γιατί το να βοηθάς στη ρεσεψιόν του Welcommon Hostel σημαίνει να έχεις πολλές αλληλεπιδράσεις με τους ενοίκους και σου δείχνει, επίσης, τι σημαίνει να εργάζεσαι σε ένα ξενώνα ή σε ένα ξενοδοχείο.

Πέρα από όλα αυτά, η εθελοντική μας ομάδα οργάνωσε μερικές ομαδικές δραστηριότητες που θα έπρεπε να φέρουν μαζί όλους τους ενοίκους του ξενώνα. Οργανώσαμε, για παράδειγμα, μια βραδιά μαγειρικής όπου φάγαμε όλοι/ες μαζί και όλοι/ες μαγείρεψαν παραδοσιακό φαγητό. Ή ένα καλοκαιρινό πάρτι όπου χορέψαμε μαζί και μάθαμε διαφορετικούς πολιτιστικούς χορούς. Πήγαμε, επίσης, για μπάνιο στην θάλασσα με μερικούς ενοίκους και οργανώσαμε κινηματογραφικές βραδιές στην αυλή μας. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο συναίσθημα να βλέπουμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να διασκεδάζουμε, ανεξάρτητα από το από πού προέρχονται, από τι πίστευαν ή ποια γλώσσα μιλούσαν.
Νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το διάστημα που έζησα στο Welcommon Hostel. Έμαθα τόσα πολλά και η εμπειρία μου με άλλαξε με πολύ θετικό τρόπο.

Lisa Wittich